Informatiebeveiliging volgens de AVG

Informatiebeveiliging volgens de AVG
Geschreven door Marcel Martens op 12-07-2023 Laatst bijgewerkt op 22-03-2024

De toegenomen digitalisering en connectiviteit hebben geleid tot een groeiend belang van informatiebeveiliging. Dit is niet alleen van belang voor bedrijven die met gevoelige informatie werken, maar voor alle organisaties die data verwerken. Daarom is het van essentieel belang om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om de privacy van betrokkenen te beschermen.

Wat is de AVG?

De AVG, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een Europese privacywet die in 2018 in werking trad en geldt voor alle individuen, bedrijven of organisaties die persoonlijke gegevens van inwoners van de EU verwerken. De wetgeving is bedoeld om te zorgen voor meer transparantie en controle over de persoonsgegevens die worden verwerkt.

De AVG heeft als doel om de privacy van individuen beter te beschermen en ervoor te zorgen dat organisaties op een verantwoordelijke manier omgaan met persoonlijke gegevens. Dit betekent dat organisaties verplicht zijn om te rapporteren welke gegevens ze van individuen verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld. Daarnaast moeten organisaties technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeautoriseerde openbaarmaking, vernietiging of verlies.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het kort

De AVG is een uitgebreide wetgeving die veel verplichtingen met zich meebrengt voor organisaties. Enkele belangrijke verplichtingen zijn:

 • Organisaties moeten duidelijk en transparant zijn over welke gegevens ze verzamelen en waarvoor ze deze gegevens gebruiken.
 • Individuen hebben het recht om inzicht te krijgen in welke gegevens organisaties van hen verzamelen en om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen.
 • Organisaties moeten technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeautoriseerde openbaarmaking, vernietiging of verlies.
 • Organisaties moeten datalekken melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in sommige gevallen ook bij de betrokken individuen.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens kan hoge boetes opleggen aan organisaties die de AVG niet naleven.

Belangrijkste doelen van de AVG

De AVG streeft naar een betere bescherming van de online privacy van individuen. Dit betekent dat organisaties verplicht zijn om op een verantwoordelijke manier om te gaan met persoonlijke gegevens en deze gegevens te beschermen tegen misbruik. De belangrijkste doelen van de AVG zijn:

 • Transparantie: Organisaties moeten duidelijk en transparant zijn over welke gegevens ze verzamelen en waarvoor ze deze gegevens gebruiken.
 • Controle: Individuen hebben het recht om inzicht te krijgen in welke gegevens organisaties van hen verzamelen en om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen.
 • Beveiliging: Organisaties moeten technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeautoriseerde openbaarmaking, vernietiging of verlies.
 • Datalekken: Organisaties moeten datalekken melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en in sommige gevallen ook bij de betrokken individuen.
 • Boetes: De Autoriteit Persoonsgegevens kan hoge boetes opleggen aan organisaties die de AVG niet naleven.

De AVG heeft ervoor gezorgd dat organisaties meer verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming van persoonlijke gegevens en dat individuen meer controle hebben over hun eigen gegevens. Het is belangrijk dat organisaties zich houden aan de AVG en dat individuen zich bewust zijn van hun rechten onder deze wetgeving.

Basisprincipes van informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een integraal onderdeel geworden van moderne bedrijfsvoering. Het draait om het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Dit betekent dat informatie alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen en dat gegevens accuraat en compleet blijven. Daarnaast moet informatie op tijd beschikbaar zijn, op het moment dat het nodig is.

Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid zijn de drie belangrijkste pijlers van informatiebeveiliging. Vertrouwelijkheid is van belang om te voorkomen dat gevoelige informatie in handen valt van ongeautoriseerde personen. Integriteit betekent dat informatie correct en accuraat moet zijn, zonder onbedoelde of kwaadwillige wijzigingen. Beschikbaarheid betekent dat informatie op het juiste moment toegankelijk moet zijn voor geautoriseerde personen.

Organisaties moeten zich bewust zijn van de risico's die gepaard gaan met het beheer van informatie. Het is belangrijk om te begrijpen welke bedreigingen er bestaan en hoe deze kunnen worden verminderd of voorkomen. Dit vereist een grondige risicobeoordeling om de kwetsbaarheden en bedreigingen van hun systemen te identificeren. Op basis hiervan kunnen passende maatregelen worden genomen om risico's te beheersen.

Daarnaast moeten organisaties zich bewust zijn van het belang van continue monitoring en evaluatie van hun informatiebeveiligingsmaatregelen. Dit omvat het periodiek uitvoeren van penetratietesten en het bijwerken van beveiligingsprotocollen om ervoor te zorgen dat systemen en gegevens veilig blijven.

Er zijn verschillende technologieën en oplossingen beschikbaar om informatiebeveiliging te verbeteren. Dit omvat het gebruik van firewalls, antivirussoftware en encryptie. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers te trainen in het veilig gebruik van systemen en het melden van verdachte activiteiten.

Informatiebeveiliging is een continu proces en vereist een proactieve aanpak om ervoor te zorgen dat systemen en gegevens veilig blijven. Het is belangrijk om te investeren in de juiste technologieën, processen en training om de beveiliging van informatie te waarborgen.

AVG en informatiebeveiliging

De AVG, ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een wet die sinds mei 2018 van kracht is in de Europese Unie. De wet heeft als doel om de privacy van individuen te beschermen en om organisaties te dwingen om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

De wet vereist dat organisaties passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeautoriseerde toegang, vernietiging of verlies. Dit betekent dat organisaties verplicht zijn om verantwoordingsplichtig te zijn voor de gegevens die ze verzamelen en verwerken.

Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van toegangscontrole, encryptie, back-ups en updates van beveiligingssoftware.

Verantwoordingsplicht en beveiligingsmaatregelen

Verantwoordingsplicht houdt in dat organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de AVG houden. Dit betekent dat zij moeten kunnen aantonen welke persoonsgegevens zij verzamelen, waarom zij deze gegevens verzamelen en hoe zij deze gegevens verwerken. Daarnaast moeten zij kunnen aantonen welke maatregelen zij hebben genomen om de gegevens te beschermen.

Beveiligingsmaatregelen zijn een belangrijk onderdeel van de verantwoordingsplicht. Organisaties moeten namelijk kunnen aantonen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van toegangscontrole, encryptie, back-ups en updates van beveiligingssoftware.

Meldplicht datalekken

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn verwerkt. Organisaties zijn verplicht om datalekken te melden aan de betrokkenen en aan de relevante autoriteiten. Dit geldt voor alle datalekken die een risico kunnen vormen voor het privacyrecht van individuen.

De meldplicht datalekken is een belangrijk onderdeel van de AVG. Het doel van de meldplicht is om betrokkenen te informeren over een datalek, zodat zij maatregelen kunnen nemen om zichzelf te beschermen tegen eventuele gevolgen van het datalek.

Privacy by design en privacy by default

De AVG schrijft ook voor dat organisaties "privacy by design" en "privacy by default" moeten toepassen. Dit betekent dat organisaties privacy- en beveiligingsoverwegingen moeten meenemen in het ontwerp van hun systemen en diensten en dat ze standaardinstellingen moeten gebruiken die de privacy van betrokkenen waarborgen.

Privacy by design en privacy by default zijn belangrijke principes die ervoor zorgen dat de privacy van betrokkenen vanaf het ontwerp van een systeem of dienst wordt meegenomen. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van privacy-enhancing technologies, zoals encryptie en anonimisering.

Implementatie van AVG-compliant informatiebeveiliging

Om te voldoen aan de AVG, moeten organisaties de nodige maatregelen nemen om informatiebeveiliging te waarborgen. Dit is van groot belang om de privacy van individuen te beschermen en om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.

De AVG, die in 2018 van kracht is gegaan, heeft geleid tot een toename van de bewustwording rondom gegevensbescherming en privacy. Organisaties moeten nu aantonen dat ze voldoen aan de wetgeving en dat ze de persoonsgegevens van hun klanten op een veilige manier verwerken.

Stappenplan voor AVG-compliance

Een stappenplan voor AVG-compliance kan er zo uitzien:

  1. Analyse van de huidige situatie en de reeds getroffen beveiligingsmaatregelen. De eerste stap in het implementeren van AVG-compliant informatiebeveiliging is het analyseren van de huidige situatie. Dit omvat een grondige evaluatie van de reeds getroffen beveiligingsmaatregelen en de identificatie van eventuele hiaten in de beveiliging. Het is belangrijk om te begrijpen welke persoonsgegevens worden verzameld, waar ze worden opgeslagen en wie er toegang toe heeft.
  2. Identificatie van persoonsgegevens en classificatie van de gegevens, inclusief de identificatie van de risico's van de verwerking van deze gegevens. De volgende stap is het identificeren van de persoonsgegevens die worden verzameld en deze te classificeren op basis van hun gevoeligheid. Het is belangrijk om te begrijpen welke gegevens als 'gevoelig' worden beschouwd en wat de risico's zijn van de verwerking van deze gegevens. Door deze risico's te identificeren, kunnen passende beveiligingsmaatregelen worden genomen.
  3. Implementatie van technische en organisatorische maatregelen. Op basis van de analyse van de huidige situatie en de identificatie van persoonsgegevens en risico's, moeten organisaties passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Dit omvat het implementeren van beveiligingssoftware, het beperken van de toegang tot persoonsgegevens en het trainen van medewerkers op het gebied van gegevensbescherming en privacy.
  4. Continue monitoring en verbetering van de beveiligingsmaatregelen. Het implementeren van beveiligingsmaatregelen is geen eenmalige taak. Organisaties moeten voortdurend de effectiviteit van hun beveiligingsmaatregelen monitoren en waar nodig verbeteringen aanbrengen. Dit omvat het uitvoeren van regelmatige beveiligingsaudits en het bijwerken van software en hardware om ervoor te zorgen dat de beveiliging up-to-date blijft.
  5. Samenwerking met verwerkers en andere betrokken partijen zoals klanten en leveranciers. Organisaties moeten samenwerken met externe partijen die persoonsgegevens verwerken, zoals leveranciers, partners en verwerkers. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de beveiliging van persoonsgegevens en om toezicht te houden op de naleving van deze afspraken.

Rol van de functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Organisaties kunnen verplicht zijn om een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze persoon heeft als taak om te controleren of de organisatie voldoet aan de wetgeving en om advies te geven over de implementatie van passende maatregelen. De FG fungeert als aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens en voor individuen wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

De FG moet beschikken over de nodige kennis en ervaring op het gebied van gegevensbescherming en privacy om zijn of haar taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Samenwerking met verwerkers en andere betrokken partijen

Organisaties dienen samen te werken met externe partijen die persoonsgegevens verwerken, zoals leveranciers, partners en verwerkers. Zo moeten organisaties met hen duidelijke afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens en moeten ze toezicht houden op de naleving van deze afspraken.

Daarnaast moeten organisaties ook samenwerken met andere betrokken partijen, zoals klanten en leveranciers. Het is belangrijk om duidelijke communicatielijnen te hebben en om open en transparant te zijn over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Dit kan bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen en het verbeteren van de reputatie van de organisatie.

Praktische tips voor betere informatiebeveiliging

Naast het implementeren van technische en organisatorische maatregelen, zijn er andere maatregelen die organisaties kunnen nemen voor betere informatiebeveiliging.

Technische en organisatorische maatregelen

Technische en organisatorische maatregelen zijn van groot belang voor een goede informatiebeveiliging. Goede software, back-ups maken, encryptie, multifactorauthenticatie en het periodiek verwijderen van niet meer relevante persoonsgegevens zijn enkele voorbeelden van technische maatregelen die organisaties kunnen nemen om hun informatiebeveiliging te verbeteren. Maar ook organisatorische maatregelen zijn belangrijk, zoals het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid, het aanstellen van een informatiebeveiligingsfunctionaris en het uitvoeren van periodieke risicoanalyses.

Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een goede fysieke beveiliging van de systemen waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van beveiligingscamera's, het gebruik van toegangscontrolesystemen en het afschermen van werkplekken waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

Bewustwording en training van medewerkers

Medewerkers zijn een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging. Het is daarom van belang om medewerkers te trainen in het gebruik van de juiste beveiligingsmaatregelen en bewust te maken van de risico's van onveilig gebruik van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van trainingen en workshops, het verstrekken van instructies en het opstellen van richtlijnen voor het veilig verwerken van persoonsgegevens.

Een ander belangrijk aspect van bewustwording is het creëren van een cultuur van veiligheid binnen de organisatie. Medewerkers moeten zich bewust zijn van het belang van informatiebeveiliging en moeten elkaar kunnen aanspreken op onveilig gedrag.

Continue monitoring en verbetering

Het is belangrijk om informatiebeveiligingsmaatregelen regelmatig te monitoren en waar nodig te verbeteren. Zo kan worden vastgesteld of de beveiliging van persoonsgegevens nog steeds voldoet aan de wetgeving. Door regelmatig audits uit te voeren en incidenten te analyseren, kan worden bepaald welke maatregelen nog verbeterd moeten worden.

Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging en nieuwe bedreigingen. Door regelmatig informatie te verzamelen en te analyseren, kan de organisatie tijdig maatregelen nemen om nieuwe bedreigingen het hoofd te bieden.

Informatiebeveiliging in het AVG-tijdperk: Wat is het belang van informatiebeveiliging?

In het digitale tijdperk is informatiebeveiliging steeds belangrijker geworden voor organisaties. De groeiende afhankelijkheid van technologie heeft geleid tot een toename van cyberaanvallen, gegevensdiefstal en andere vormen van cybercriminaliteit. Het beschermen van gevoelige informatie is daarom van essentieel belang voor organisaties om hun reputatie en financiële stabiliteit te waarborgen.

Daarnaast is het beschermen van persoonlijke gegevens van individuen ook van groot belang. De AVG-privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te waarborgen en organisaties te dwingen om de nodige maatregelen te nemen om persoonlijke gegevens te beschermen. Dit betekent dat organisaties verplicht zijn om de nodige maatregelen te nemen om persoonlijke gegevens te beschermen en te voorkomen dat deze in verkeerde handen vallen.

De risico's van onvoldoende informatiebeveiliging

Er zijn verschillende risico's verbonden aan onvoldoende informatiebeveiliging. Een van de grootste risico's is de diefstal van gevoelige informatie. Cybercriminelen kunnen toegang krijgen tot systemen en gegevens stelen die kunnen worden gebruikt voor frauduleuze activiteiten, zoals identiteitsdiefstal of financiële fraude.

Bovendien kan een inbreuk op de beveiliging van gegevens leiden tot reputatieschade voor organisaties. Wanneer persoonlijke gegevens van klanten of werknemers worden gestolen, kan dit leiden tot een verlies van vertrouwen en geloofwaardigheid bij het publiek. Dit kan op zijn beurt leiden tot een verlies van klanten en inkomsten.

Hoe kunnen organisaties voldoen aan de AVG?

Om te voldoen aan de AVG-privacywetgeving moeten organisaties een actieplan implementeren en de juiste technische, organisatorische en bewustmakingsmaatregelen nemen. Dit omvat het volgende:

 • Technische maatregelen: Organisaties moeten de nodige technische maatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen, zoals het gebruik van firewalls, anti-virussoftware en encryptie.
 • Organisatorische maatregelen: Organisaties moeten de juiste procedures en beleidslijnen implementeren om de bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen. Dit omvat het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid en het trainen van medewerkers over de juiste procedures.
 • Bewustmakingsmaatregelen: Organisaties moeten ervoor zorgen dat medewerkers zich bewust zijn van de risico's van onvoldoende informatiebeveiliging en hoe ze deze risico's kunnen verminderen. Dit kan worden bereikt door middel van training en bewustmakingscampagnes.

Door deze maatregelen te nemen, kunnen organisaties beter voldoen aan de AVG en de privacy van personen beter waarborgen. Dit kan op zijn beurt leiden tot een verbetering van de reputatie en financiële stabiliteit van de organisatie.


in Blog
Informatiebeveiliging volgens de AVG
Marcel Martens 12 juli 2023

Deel deze post

Labels

Onze blogs

Aanmelden om een reactie achter te laten
Informatiebeveiliging en Privacy Hoe Zorg Je ervoor