Hoe kan ik periodiek de toegang van derden reviewen?

Hoe kan ik periodiek de toegang van derden reviewen?
Geschreven door Marcel Martens op 05-03-2021 Laatst bijgewerkt op 22-03-2024

Als bedrijf is het belangrijk om periodiek te beoordelen wie er toegang heeft tot jouw systemen en gevoelige informatie. Dit beperkt de risico's op beveiligingsinbreuken, zoals gegevensverlies, diefstal en ongeoorloofde toegang. Het reviewen van de toegang van derden is daarom cruciaal voor de bescherming van jouw bedrijfsinformatie en het voldoen aan de regelgeving en normen die van toepassing zijn. In dit artikel gaan we in op waarom het belangrijk is om de toegang van derden te reviewen, hoe je de derden met toegang identificeert, welke stappen je moet nemen om de toegang van derden te reviewen en best practices voor het beheren van de toegang van derden.  

Waarom is het belangrijk om de toegang van derden te reviewen?

De toegang van derden tot jouw bedrijfsinformatie kan risico's met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om periodiek de toegang van derden te reviewen om deze risico's te minimaliseren.  

Beveiligingsrisico's van derden

Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van derden om hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Deze derden, zoals leveranciers, contractanten of aannemers, hebben vaak toegang tot jouw bedrijfsinformatie. Het kan echter voorkomen dat de beveiliging van deze derden niet op orde is, waardoor er risico's ontstaan voor jouw bedrijfsinformatie en jouw eigen beveiliging.

Het is daarom belangrijk om de beveiligingsmaatregelen van derden te beoordelen voordat je ze toegang verleent tot jouw bedrijfsinformatie. Zo kun je ervoor zorgen dat de beveiliging van jouw informatie niet in gevaar komt.  

Bescherming van gevoelige informatie

Niet alle informatie binnen jouw systemen is relevant voor derden. Het is daarom belangrijk om alleen de juiste informatie te delen en te voorkomen dat toegang tot gevoelige informatie onbedoeld of ongeoorloofd plaatsvindt.

Door periodiek de toegang van derden te reviewen, kun jij ervoor zorgen dat alleen de juiste informatie wordt gedeeld en dat gevoelige informatie wordt beschermd.  

Naleving van regelgeving en normen

Organisaties zijn vaak onderworpen aan bepaalde regelgeving en normen voor de beveiliging van hun informatie. Het niet periodiek reviewen van de toegang van derden kan leiden tot schending van deze voorschriften met als gevolg mogelijke gevolgen, zoals boetes of reputatieschade.

Door de toegang van derden te reviewen, kun jij ervoor zorgen dat jouw organisatie voldoet aan de geldende regelgeving en normen voor de beveiliging van jouw informatie.  

Hoe kun je de toegang van derden reviewen?

Er zijn verschillende manieren om de toegang van derden te reviewen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:  

  • Beoordeel de beveiligingsmaatregelen van de derde partij voordat je toegang verleent tot jouw bedrijfsinformatie.
  • Stel een overeenkomst op waarin de voorwaarden voor het delen van informatie met derden zijn vastgelegd.
  • Periodiek beoordelen van de toegang van derden tot jouw bedrijfsinformatie en het aanpassen van de toegang indien nodig.
  • Gebruik van beveiligingstechnologieën, zoals firewalls en encryptie, om jouw bedrijfsinformatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Door deze maatregelen te nemen, kun jij ervoor zorgen dat de toegang van derden tot jouw bedrijfsinformatie veilig en gecontroleerd verloopt.  

Identificeren van derden met toegang tot jouw systemen

Het identificeren van derden met toegang tot jouw systemen is van groot belang voor de veiligheid van jouw bedrijf. Het is belangrijk om te weten wie er toegang heeft tot jouw systemen en waarvoor ze die toegang hebben. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van derden die mogelijk toegang hebben tot jouw systemen.  

Leveranciers en partners

Leveranciers en partners zijn vaak onmisbaar voor jouw bedrijf. Ze kunnen bijvoorbeeld IT-leveranciers zijn die jouw systemen onderhouden of andere partijen zoals webshops en verkoopkanalen die gebruikmaken van jouw systemen. Het is belangrijk om te weten welke toegang deze derden hebben tot jouw systemen en waarvoor ze die toegang hebben. Zo kun je ervoor zorgen dat de toegang beperkt blijft tot wat noodzakelijk is.

Bovendien is het goed om te weten wat voor beveiligingsmaatregelen deze derden hebben getroffen om de veiligheid van jouw systemen te waarborgen. Je kunt hierover afspraken maken en deze vastleggen in contracten.  

Externe consultants en aannemers

Externe consultants en aannemers kunnen werkzaamheden uitvoeren binnen jouw bedrijf en hebben daarvoor mogelijk toegang nodig tot jouw systemen. Het is belangrijk om te weten welke consultants of aannemers toegang hebben tot welke informatiebronnen en welke gegevens ze kunnen inzien. Zo kun je ervoor zorgen dat de toegang beperkt blijft tot wat noodzakelijk is.

Het is ook belangrijk om te weten wat voor achtergrond deze derden hebben en of ze betrouwbaar zijn. Je kunt bijvoorbeeld referenties opvragen en nagaan of ze eerder betrokken zijn geweest bij beveiligingsincidenten.  

Tijdelijke medewerkers en stagiaires

Tijdelijke medewerkers en stagiaires zijn vaak niet permanent in dienst en krijgen daarom vaak beperkte toegang tot jouw systemen. Toch is het essentieel om te weten welke informatie deze groep medewerkers kan inzien en beheren. Zo kun je ervoor zorgen dat de toegang beperkt blijft tot wat noodzakelijk is.

Het is ook belangrijk om deze groep medewerkers te trainen in beveiligingsbewustzijn en ze te wijzen op de risico's van onveilig handelen. Zo kun je voorkomen dat deze groep medewerkers onbedoeld bijdraagt aan beveiligingsincidenten.  

Stappen voor het periodiek reviewen van de toegang van derden

 

Maak een overzicht van alle derden met toegang

Om de toegangsrechten van derden effectief te kunnen beheren, is het belangrijk om eerst een overzicht te hebben van alle partijen die toegang hebben tot jouw systemen. Dit kunnen zowel interne als externe partijen zijn. Het is belangrijk om te weten welke informatie en gegevens deze partijen inzien en beheren, zodat je jouw toegangsbeleid daarop kunt afstemmen.

Een manier om dit overzicht te maken is door gebruik te maken van een access management systeem. Dit systeem kan je helpen om de toegangsrechten van derden te beheren en bij te houden.

Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie over deze partijen te verzamelen. Denk hierbij aan de reden waarom zij toegang nodig hebben, hoe lang zij al toegang hebben en welke projecten zij uitvoeren. Deze informatie kan je helpen bij het evalueren van de noodzaak van toegang voor elke derde partij.  

Evalueer de noodzaak van toegang voor elke derde partij

Als je een overzicht heeft van alle derden met toegang, is het belangrijk om te bepalen of de toegang nog steeds noodzakelijk is. Wellicht is de toegang beperkt nodig of is het helemaal niet nodig. Door het evalueren van de noodzaak van de toegang kun je het aantal (ongeoorloofde) toegangen verminderen.

Een manier om de noodzaak van toegang te evalueren is door te kijken naar de projecten waar de derde partij aan werkt. Is de toegang nog steeds noodzakelijk voor deze projecten? Of zijn er projecten waarbij de toegang niet meer nodig is?

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de duur van de toegang. Heeft de derde partij nog steeds toegang nodig voor de volledige duur van het project? Of kan de toegang beperkt worden tot bepaalde fases van het project?  

Controleer de toegangsrechten en beperkingen

Als je heeft bepaald welke derde partijen nog steeds toegang nodig hebben, is het belangrijk om te controleren of zij alleen toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. Het is belangrijk om te voorkomen dat derde partijen toegang hebben tot gevoelige informatie.

Een manier om dit te controleren is door de toegangsrechten van specifieke partijen te veranderen. Zo kun je bepalen welke informatie zij wel en niet mogen inzien en beheren.  

Update en wijzig toegangsrechten indien nodig

De toegangsrechten van derden moeten up-to-date worden gehouden. Pas toegangsrechten aan wanneer de toegangsrechten veranderd moeten worden. Dit kan komen doordat de derde partij niet langer aan bepaalde projecten werkt of omdat de diensten van een leverancier niet meer nodig zijn.

Daarnaast is het belangrijk om de toegangsrechten van derden te wijzigen wanneer er veranderingen plaatsvinden binnen jouw organisatie. Denk hierbij aan veranderingen in de IT-infrastructuur of veranderingen in de beveiliging van jouw systemen.  

Documenteer de bevindingen en acties

Documenteer alle bevindingen en acties die je hebt genomen om de toegangsrechten van derden te beperken of te veranderen. De documentatie kan je helpen om de voortgang van het periodieke reviewproces bij te houden.

Daarnaast kan de documentatie je helpen om inzicht te krijgen in de toegangsrechten van derden en om te bepalen welke derde partijen nog steeds toegang nodig hebben tot jouw systemen.

Door het periodiek reviewen van de toegang van derden kun je ervoor zorgen dat jouw systemen veilig blijven en dat derde partijen alleen toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.  

Best practices voor het beheren van de toegang van derden

Als organisatie is het belangrijk om de toegang tot gevoelige informatie te beperken en te beheren. Hieronder worden enkele best practices beschreven om dit te bewerkstelligen.  

Implementeer een strikt toegangsbeleid

Een strikt toegangsbeleid is van groot belang om de toegang tot gevoelige informatie te beperken. Het is daarom verstandig om als organisatie te bepalen wat derden kunnen zien en hoe ze de informatie mogen gebruiken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om onderscheid te maken tussen verschillende niveaus van toegang. Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen leesrechten en schrijfrechten. Ook is het belangrijk om afwegingen te maken tussen noodzaak en risico. Niet iedereen hoeft immers toegang te hebben tot alle informatie.

Daarnaast is het verstandig om een heldere procedure te hebben voor het aanvragen en verlenen van toegang. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het invullen van een aanvraagformulier en het goedkeuren van deze aanvraag door een leidinggevende.  

Gebruik sterke authenticatiemethoden

Een belangrijk onderdeel van het beheren van de toegang van derden is het gebruik van sterke authenticatiemethoden. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat de persoon die toegang wil tot de informatie daadwerkelijk de juiste persoon is. Een voorbeeld van een sterke authenticatiemethode is twee-factor-authenticatie. Hierbij moet de gebruiker niet alleen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, maar ook een extra verificatiestap doorlopen, bijvoorbeeld door middel van een sms-code of een vingerafdrukscanner.  

Regelmatige audits en monitoring

Om de beveiliging van jouw systemen en informatie te controleren en te waarborgen is het belangrijk om regelmatig audits uit te voeren. Hierbij wordt gecontroleerd of de beveiligingsmaatregelen nog steeds voldoen aan de gestelde eisen en of er geen onbedoelde of ongeautoriseerde toegang is tot de informatie.

Ook is het belangrijk om de systemen te monitoren. Hierbij worden de systemen continu in de gaten gehouden op afwijkingen. Als er afwijkingen worden geconstateerd, kan er direct actie ondernomen worden om de omgeving te beschermen tegen onbedoelde of ongeautoriseerde toegang.  

Training en bewustwording van medewerkers

Naast het implementeren van technische maatregelen is het ook belangrijk om medewerkers bewust te maken van de risico's van derden met toegang. Het is belangrijk om hen uit te leggen waarom het belangrijk is om de toegang van derden te reviewen en hoe deze review gebeurt. Ook moeten medewerkers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden voor het beschermen van gevoelige informatie.

Door middel van trainingen en bewustwordingscampagnes kan het bewustzijn van medewerkers vergroot worden. Zo worden zij zich bewust van de risico's en kunnen zij actief bijdragen aan het beperken van deze risico's.  

Conclusie

Het is duidelijk dat het beheren van toegang tot gevoelige informatie van groot belang is voor de beveiliging van jouw systemen. Het is echter niet alleen belangrijk om te weten welke partijen toegang hebben tot jouw gegevens, maar ook om te begrijpen hoe deze partijen toegang hebben gekregen en welke activiteiten ze hebben uitgevoerd terwijl ze toegang hadden.

Een periodieke review van de toegang van derden kan helpen bij het identificeren van ongeautoriseerde toegang en het beperken van de risico's van beveiligingsinbreuken. Het is belangrijk om te zorgen voor een goed toegangsbeheer om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.

Bovendien kan een goed toegangsbeheer bijdragen aan de naleving van regelgeving en normen. Veel regelgeving vereist dat bedrijven de toegang tot gevoelige informatie beperken en controleren. Door een goed toegangsbeheer te implementeren, kun je ervoor zorgen dat je voldoet aan deze regelgeving en kun je eventuele boetes of sancties voorkomen.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat toegangsbeheer niet alleen gaat over het beperken van toegang tot gevoelige informatie, maar ook over het bieden van de juiste toegang aan de juiste personen. Door het implementeren van een goed toegangsbeheer kun je ervoor zorgen dat jouw medewerkers toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om hun werk te doen, terwijl onbevoegde personen worden geweerd.

Al met al is het beheren van toegang tot gevoelige informatie een belangrijk onderdeel van het beveiligen van jouw systemen en het waarborgen van de naleving van regelgeving en normen. Door het implementeren van een goed toegangsbeheer kun je jouw gegevens beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en ervoor zorgen dat jouw medewerkers toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om hun werk te doen.

in Blog
Hoe kan ik periodiek de toegang van derden reviewen?
Marcel Martens 5 maart 2021

Deel deze post

Labels

Onze blogs

Aanmelden om een reactie achter te laten
Hoe beveilig ik mijn Microsoft tenant optimaal